Regulamin

  1. Postanowienia ogólne
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  4. Sposoby płatności
  5. Koszt, termin i sposoby dostawy
  6. Prawo odstąpienia od umowy
  7. Postępowanie reklamacyjne
  8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  9. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:

1.1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.1.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.1.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.1.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://venaart.com/

1.1.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –
VENA ART Sp. z o.o. NIP : 5423235948
ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok REGON :200834176
Telefon 534001145 adres poczty elektronicznej : biuro@venaart.com 

1.1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Sklep Internetowy VENA ART Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok
Telefon 534001145 adres poczty elektronicznej : biuro@venaart.com

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1 Formularz Zamówienia – Klient dokonuje zakupów za pomocą tego formularza. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2.1a. Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.
2.1b. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

imię i nazwisko;

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu kontaktowego;

danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;

w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:

Aktualnych nowościach i promocjach;

Aktualnych wydarzeniach;

Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.

2.2a. Aby skorzystać z Newslettera należy:

Wpisać swój adres e-mail i imię w oknie Newslettera;

Kliknąć przycisk “Zapisz mnie” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;

Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi “Newsletter”.

2.2b. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter
2.2c. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@podrecznikmakijazu.pl

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. W sytuacji zmiany ceny Produktu po dacie złożonego Zamówienia, Klienta obowiązuje cena z dnia złożonego przez niego Zamówienia.

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone i opłacone w Dni Robocze po godz.17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

4.1.2. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności online Przelewy24.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

5.2.1.Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

5.2.2.Przesyłka za pośrednictwem IN POST PACZKOMATY

5.3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

5.4. Koszty dostawy produktów od kwoty zamówienia 360 zł pokrywa Sprzedawca. Poniżej kwoty zamówienia 360 zł koszt dostawy pokrywa Kupujący.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że informacja na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia wskazuje inną datę. W przypadku przedsprzedaży termin dostawy każdorazowo zawarty jest w opisie Produktu i oznacza , że od tej daty rozpoczynamy wysyłkę w kolejności składanych zamówień.

5.6. Bieg terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy Zamówienia, w których uznanie nastąpiło do godz. 12.00 rozpoczynają realizację dostawy tego samego dnia.

5.7. Zamówienia, w których uznanie nastąpiło po godz. 12.00 rozpoczynają realizację dostawy następnego Dnia Roboczego.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru (Produktu).

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura) przed upływem 14 dniowego dnia  . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy odesłać Produkt do Sprzedawcy na adres doręczenia wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru na swój koszt.

6.4. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Nadawcy, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego Produktu.

6.5. Koszt zakupu Produktu zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:

Nie jest zniszczony, pobrudzony;

Jest kompletny;

Zapakowany jest w kopertę bąbelkową lub pudełko chroniące zawartość.

6.8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.

6.9. Koszt przesyłki zwrotnej do Nadawcy, pokrywa Kupujący.

6.10.Towar wykonany na wyraźne życzenie Klienta, lub Towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie Klienta nie podlega zwrotom.

6.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym . Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@podrecznikmakijazu.pl  lub też pisemnie na adres doręczenia Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:

nieodpłatną naprawę;

wymianę towaru na nowy;

a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

W przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.

W przypadku  gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany
Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.